- Tin tức
Liên Sở: Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2010
Ngày đăng:26/11/2010

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN SỞ: XÂY DỰNG-TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 03/2010/CBGVL-LS

                   Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

 

CÔNG BỐ

 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do Thành phố Hà Nội quản lý;

Căn cứ văn bản số 4908/UBND-KT ngày 30/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Liên sở: Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) Quý IV năm 2010 như sau:

1. Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn toàn Thành phố Hà Nội, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố

2. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo đúng các quy định hiện hành.

4. Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình, chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

5. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động lớn (cả tăng và giảm) so với giá công bố của liên Sở, Chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định hiện hành và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng Hà Nội.

6. Khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xác định giá vật liệu cần lưu ý:

- Các chủng loại vật liệu được sử dụng phải đáp ứng quy định theo Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các quy định hiện hành về quản lý vật liệu.

- Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật, chất lượng phù hợp với hồ sơ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định hiện hành.

- Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu phải đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên sở: Xây dựng - Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định ./.

SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI                                        SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Các thông tin mới hơn

1234

Các thông tin cũ hơn

1234

Tìm kiếm
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo