Banner chính

Bản vàng thành tích

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Ngày 10/10/1954, Hà Nội được giải phóng, Sở Công Chính Thành phố tiền thân của Ngành Xây dựng Hà nội bước vào hoạt động. Từ đó đến nay, ngày 10/10 đã trở thành ngày truyền thống, ngày thành lập Sở Xây dựng Hà nội.

Tên giao dịch: SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế: HANOI CONSTRUCTION DEPARTMENT

Tên viết tắt: H C D

Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

  

MỘT SỐ NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

A-THỜI KỲ 1954 – 1964:

Từ ngày 10/10/1954, Đoàn tiếp quản Ty Công chính Thành phố chính thức điều hành mọi công việc của Ty trên cơ sở bộ máy của Chính quyền cũ giao lại với tên mới là Sở Công chính.

Sau ngày tiếp quản, tổ chức bộ máy Sở Công chính cơ bản được ổn định như cũ. Đồng chí Lê Minh Định, đồng chí Trần Sâm là những cán bộ đầu tiên được Đảng, Nhà nước cử phụ trách Ngành.

Tổng số CBCNV toàn ngành Công chính Thành phố có khoảng 1.700 người, Cơ quan văn phòng Sở có 150 người với 03 cán bộ có trình độ đại học, 14 cán bộ  có trình độ trung cấp, còn lại là sơ cấp.

Tại các đơn vị trực thuộc lực lượng đông nhất là lao động phổ thông quét rác và vệ sinh thùng ( khoảng 1000 người); Công nhân kỹ thuật rất ít, tay nghề hạn chế, chủ yếu là thợ nề, mộc; một số ít là công nhân cơ khí, sửa chữa ô tô và làm việc tại Xưởng máy công trình Phan Chu Trinh.

Năm 1955, Sở Công chính được đổi tên thành Sở Kiến trúc Thủy Lợi.

Năm 1958, Sở Kiến trúc Thủy lợi  được đổi tên thành Sở Kiến trúc Hà Nội.

Năm 1964, UBHC Thành phố có Quyết định thành lập Ban kiến thiết cơ bản trực thuộc Thành phố.

B- THỜI KỲ 1965 -1975:

Năm 1969, UBHC Thành phố có quyết định “ Tạm thời sáp nhập 3 cơ quan Sở Kiến trúc, Viện thiết kế quy hoạch và Ban kiến thiết cơ bản thành tổ chức trực thuộc UBHC Thành phố gọi là Cục Xây dựng”. 

Năm 1993, UBND Thành phố có quyết định số 1055/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Hà Nội. Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng và sản xuất VLXD và chỉ đạo nghiệp vụ hệ thống Thanh tra chuyên ngành.

Năm 1997, UBND Thành phố có quyết định số 3707/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế cán bộ của Sở Xây dựng Hà Nội. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước bao gồm các lĩnh vực kinh tế -kỹ thuật ngành xây dựng; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; các hoạt động về tư vấn xây dựng, thi công xây lắp, sản xuất VLXD, công tác thanh tra Nhà nước của Sở.

Năm 2000, UBND Thành phố có quyết định số 70/2000/QĐ-UB về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý việc thực hiện quy hoạch chi tiết XD đô thị, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố về Sở Xây dựng.

Các bộ phận chuyên môn của Sở có 07 phòng: Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức tiền lương, Quản lý KT và giám định chất lượng, Thẩm định, quản lý và cấp phép. Hành chính quản trị, và Thanh tra. Các đơn vị sự nghiệp có 03 đơn vị: Viện Kỹ thuật xây dựng, Trung tâm Y tế xây dựng, Ban QLDA các công trình từ nguồn vốn NSNN. Các doanh nghiệp trực thuộc: qua sắp xếp, chuyển giao, cổ phần hóa, sáp nhập, tham gia tổng công ty có 16 doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng số CBCNV khối hành chính : 82 ; Khối đơn vị sự nghiệp : 71

Năm 1975, UBHC Thành phố có quyết định đổi tên Cục Xây dựng Hà Nội thành Sở Xây dựng Hà Nội cho đến nay.

Gúp việc cho Lãnh đạo Sở ( hoặc Cục) có 10 phòng ban chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp.

Các doanh nghiệp trực thuộc sau sắp xếp, chuyển đổi, thành lập có 23 đơn vị. Các Công trường 102,104,105,106 được tổ chức thành các đơn vị thi công chuyên ngành là Công ty Xây dựng Công nghiệp, Công ty Xây dựng Dân dụng.

Năm 1965, tổng số công nhân ngành Xây dựng có 4.743 người, đến năm 1975 số công nhân xây lắp đã tăng lên 8.233 người.

C- THỜI KỲ 1976- 1985:

Năm 1975, Miền nam hoàn toàn giải phóng cả nước thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội, Ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục thực hiện 02 chức năng trong tình hình mới: Giúp Thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về công tác xây dựng, sản xuất VLXD, cải tạo đô thị và nông thôn. Thống nhất chỉ đạo quản lý kinh doanh và xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố, tham gia xây dựng một số công trình công nghiệp, dân dụng của Trung ương, đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng.

Giúp việc cho Lãnh đạo Sở có 16 phòng ban và 7 đơn vị sự nghiệp. Các doanh nghiệp trực thuộc có 32 đơn vị.

Lực lượng lao động của ngành tiếp tục phát triển nhanh chóng, Thành phố đã thành lập 05 doanh nghiệp xây lắp: Công ty XD số 2, Công ty XD số 3, Công ty XD Đông Anh, Công ty XD số 4 , Xí nghiệp Cơ giới XD và tiếp nhận từ Hà Sơn Bình 04 Xí nghiệp SXVL: Gạch ngói Cẩm Yên, Gạch ngói Văn Điển, Đất Pu-dơ-Lan và Xí nghiệp Đá Chẹ. Tính đến năm 1985 lực lượng lao động ngành Xây dựng đã tăng 1,5 lần so với năm 1975.

D- THỜI KỲ 1986- 2007:

Năm 1989, UBND Thành phố có quyết định số 2717/QĐ-UB về việc thành lập Sở Xây dựng Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Xây dựng cơ bản Hà Nội và Sở Xây dựng. Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng và sản xuất VLXD trên địa bàn Thành phố.

Năm 1992, UBND Thành phố có quyết định số 2064/QĐ-UB về việc thực hiện  Thành lập Văn phòng Kiến trúc sư và chuyển giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng.

E- THỜI KỲ 2008- NAY:

Ngày 06/5/2008 UBND Thành phố có Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, tổ chức về nhà ở và công sở từ Sở Tài nguyên và môi trường sang Sở Xây dựng Hà Nội.

Ngày 06/5/2008 UBND Thành phố có Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng.

Sau khi có Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 12, về việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Ngày 02/8/2008, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng Hà Tây và Sở Xây dựng Hà Nội ( cũ).

Ngày 15/12/2009, UBND Thành phố có quyết định số 6541/QĐ-UBND về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội. 


; ;