Banner chinh (tet)

Các thủ tục về chấp thuận chủ trương dự án vốn ngoài ngân sách theo Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/ NĐ-CP thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời tại Văn bản số 11180/SXD-PTĐT ngày 05/12/2016

Thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời tại Văn bản số 11180/SXD-PTĐT ngày 05/12/2016 (Có File gửi kèm theo)


; ;