Banner chính

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội.


; ;