Banner chính

Chuyển nhượng, đăng kiểm Hợp đồng thuê nhà ở của Nhà nước

THỦ TỤC

CHUYỂN NHƯỢNG, ĐĂNG KIỂM HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CỦA NHÀ NƯỚC

 

Thủ tục 1.1: Nhà ở:

1.     Thẩm quyền:

1.1/ Chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà ở:

 - Sở X©y dùng các trường hợp chuyển nhượng sau ngày 23/6/2000.

Công ty Quản lý và Phát triển nhà các trường hợp chuyển nhượng trước ngày 23/6/2000.

1.2/ Đăng kiểm hợp đồng thuê nhà: Së X©y dùng Hµ Néi.

2.     Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

2.1. Chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà ở sau 23/6/2000 (1 bộ hồ sơ):

- Hợp đồng thuê nhà (1 bản chính);

- Hộ khẩu (1 bản foto);

- Bản khai (mẫu M39/1a hoặc M39/1b)

- Biên bản xác minh (mẫu M39/2a hoặc M39/2b)

- Bản tính lệ phí (mẫu M39/3);

- Báo cáo về việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà của Công ty (1 bản chính).

2.2. Đăng kiểm Hợp đồng thuê nhà trường hợp chuyển nhượng sau ngày 23/6/2000 (1 bộ hồ sơ):

- Danh mục Hợp đồng thuê nhà đăng kiểm (1 bản chính).

- Văn bản chấp thuận của Sở (1 bản photo)

- Hợp đồng thuê nhà (2 bản chính)

2.3 Đăng kiểm Hợp đồng thuê nhà ở các trường hợp thuộc thẩm quyền Công ty (1 bộ hồ sơ)

- Danh mục Hợp đồng thuê nhà đăng kiểm (1 bản chính).

- Văn bản về việc ký Hợp đồng thuê nhà của Công ty (1 bản chính).

- Hợp đồng thuê nhà (2 bản chính).

3.     Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

a. C¸c ngµy thø 2, thø 4, thø 6 trong tuÇn (trõ ngµy lÔ)

b. Giờ trong ngày: Giờ hành chính

c. Số ngày trả kết quả:

- Chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà:12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đăng kiểm Hợp đồng thuê nhà: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thủ tục 1.2: Đối với hồ sơ nhà chuyên dùng:

 1. Thẩm quyền giải quyết: Sở X©y dùng Hµ Néi

 2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính: (1 bộ hồ sơ):

 - Hợp đồng thuê nhà (mẫu 49/1n 3 bản gốc); Hợp đồng thuê đất (mẫu 49/2đ 7 bản gốc)

- Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh (1 bản công chứng);

- Bản vẽ hiện trạng nhà, đất (1 bản gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân);

- Biên bản kiểm tra tình hình sử dụng nhà đất (mẫu 49/3b, 1 bản chính).

- Biên bản nghiệm thu đo vẽ diện tích nhà, đất (mẫu 49/4b 1bản chính)

 3. Thời gian nhận và trả kết quả:

a. C¸c ngµy thø 2, thø 4, thø 6 trong tuÇn (trõ ngµy lÔ)

b. Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

c.  Số ngày trả kết quả: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ:

  Khoản thu theo quy định:

TT

Tên khoản, lệ phí

Đơn

vị tính

Đơn

giá

Cơ sở pháp lý

1

 

 

2

Lệ phí chuyển nhượng nhà ở

 

Đăng kiểm Hợp đồng nhà ở, ký Hợp đồng và đăng kiểm nhà chuyên dùng không thu lệ phí

 

1% giá trị sử dụng đất và giá trị còn lại của nhà

Quyết định 49/2001/QĐ-UB

 

TỔNG SỐ

 

 

 

5. Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005

Chính phủ

Quyết định 118/TTg, Nghị định 181/2004/N Đ-CP, 17/2005/NĐ-CP

Bộ

Thông tư hướng dẫn

UBND Thành phố

Quyết định 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000

Quyết định 49/2001/QĐ-UB ngày4/7/2001

Sở chuyên ngành

Quyết định số 117/QĐ-TNMT&NĐ ngày 29/1/2004

Đơn vị ban hành

Không có


; ;