Banner chính

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Văn Dục

Giám đốc

39747353

levanduc_giamdoc_soxd@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Chí Dũng

Phó Giám đốc

39747391

nguyenchidung_soxd@hanoi.gov.vn

3

Đồng Phước An

Phó Giám đốc

39747516

dongphuocan_soxd@hanoi.gov.vn

4

Võ Nguyên Phong

Phó Giám đốc

39746907

vonguyenphong_soxd@hanoi.gov.vn

5

Trần Việt Trung

Phó Giám đốc

39747514

tranviettrung_soxd@hanoi.gov.vn

6

Phạm Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

39747518

phamanhtuan_soxd@hanoi.gov.vn


; ;