Banner chính

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Võ Nguyên Phong

Giám đốc

084.39747353

vonguyenphong_soxd@hanoi.gov.vn

2

Hoàng Cao Thắng

Phó Giám đốc

084.39747391

hoangcaothang_soxd@hanoi.gov.vn

3

Luyện Văn Phương

Phó Giám đốc

084.39747514

luyenvanphuong_soxd@hanoi.gov.vn

4

Mạc Đình Minh Phó Giám đốc   macdinhminh_soxd@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Thế Công

Phó Giám đốc

 

nguyenchicong_soxd@hanoi.gov.vn


; ;