Banner chinh (tet)

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Võ Nguyên Phong

Giám đốc

084.39747353

vonguyenphong_soxd@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Chí Dũng

Phó Giám đốc

084.39747391

nguyenchidung_soxd@hanoi.gov.vn

3

Hoàng Cao Thắng

Phó Giám đốc

 

hoangcaothang_soxd@hanoi.gov.vn

4

Luyện Văn Phương Phó Giám đốc 084.39747514 luyenvanphuong_soxd@hanoi.gov.vn

 

 

 

 

 


; ;