Banner chính

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Văn Dục

Giám đốc

39747353

levanduc_giamdoc_soxd@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Chí Dũng

Phó Giám đốc

39747391

nguyenchidung_soxd@hanoi.gov.vn

3

Đồng Phước An

Phó Giám đốc

39747516

dongphuocan_soxd@hanoi.gov.vn

4

Trần Việt Trung

Phó Giám đốc

39747514

tranviettrung_soxd@hanoi.gov.vn

5

Phạm Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

39747518

phamanhtuan_soxd@hanoi.gov.vn

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

* Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

1. Tóm tắt tiểu sử:

Họ và tên: Lê Văn Dục

Năm sinh: 1960

Quê quán: Hà Nội

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

2. Nhiệm vụ

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở trước Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược phát triển ngành và chuyên ngành, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, các Chương trình, Kế hoạch của Thành uỷ, Dự án trọng điểm của Thành phố về phát triển đô thị đã được Chính phủ phê duyệt theo phân công và ủy quyền của UBND Thành phố; 

- Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Sở theo Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch của Thành uỷ, UBND Thành phố;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Tham gia Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng trên địa bàn theo phân công của UBND Thành phố;

- Tham gia các Hội đồng và các Ban Chỉ đạo của Thành phố: Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 127 Thành phố; Phó Ban Chỉ đạo Thành phố về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg; Chủ tịch Hội đồng bán nhà Thành phố; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố;

- Hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, uỷ quyền của UBND Thành phố;

c. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng: Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ Sở.

* Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở

1. Tóm tắt tiểu sử:

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hà Nội

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

2. Nhiệm vụ

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Phát triển đô thị;

- Lĩnh vực nhà và công sở; 

- Thị trường bất động sản;

- Pháp chế;

- Cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực nhà ở;

b. Tham gia Ủy viên Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

c. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo:

- Các phòng: Phát triển đô thị, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Pháp chế;

- Các đơn vị: Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở.

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở

1. Tóm tắt tiểu sử:

Họ và tên: Trần Việt Trung

Năm sinh: 1959

Quê quán: Hà Nội

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

2. Nhiệm vụ

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND Thành phố; Quản lý cấp phép xây dựng theo quy hoạch;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn Thành phố theo phân cấp;

- Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Quản lý, khai thác thông tin; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới trong ngành; Quản lý hoạt động công nghệ thông tin của Sở Xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật của Sở;

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch Chi hội xây dựng Sở Xây dựng;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Hội, tổ chức Phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham gia Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Thành phố; Tham gia quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Tham gia công tác giải phóng mặt bằng theo phân công của UBND Thành phố;

- Tham gia Hội đồng Kiến trúc quy hoạch của Thành phố

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự của Sở; Trưởng BCH phòng cháy, chữa cháy của Sở; Công tác an ninh quốc phòng, khu vực phòng thủ và bảo vệ cơ quan.

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo:

- Phòng Cấp phép xây dựng; Thanh tra Sở;

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Ông Đồng Phước An - Phó Giám đốc Sở

1. Tóm tắt tiểu sử:

Họ và tên: Đồng Phước An

Năm sinh: 1973

Quê quán: Hà Nội

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

2. Nhiệm vụ

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp;

- Công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Công tác quản lý chất thải rắn thông thường;

- Công tác Quản lý Vật liệu xây dựng;

- Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ);

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực chất thải rắn thông thường;

- Tham gia Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố.

- Công tác Văn phòng Sở (gồm: Công tác hành chính, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản); Công tác đoàn thể ( Công đoàn Ngành Xây dựng, Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh);

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo:

- Các phòng: Quản lý xây dựng; kinh tế và Vật liệu xây dựng; Văn phòng Sở;

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở

1. Tóm tắt tiểu sử:

Họ và tên: Hoàng Cao Thắng

Năm sinh: 1969

Quê quán: Hà Nội

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

2. Nhiệm vụ

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; Giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND Thành phố;

- Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Cập nhật đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn Thành phố).

- Công tác An toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong hoạt động xây dựng, thi công xây dựng, sản xuất vật liệu XD;

- Quản lý nhà nước về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn Thành phố;

- Quản lý chất lượng theo Hệ thống ISO của Sở;

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở; 

- Tham gia Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng của Thành phố; Tham gia Ban Chỉ đạo 197 Thành phố;

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo:

- Các phòng: Hạ tầng kỹ thuật, Chi Cục Giám định xây dựng;

- Các đơn vị: Ban Duy tu các công trình HTKT đô thị; Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng.

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 


; ;