Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 8) Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 8): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

        

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 145 CV/LD-BQLDA ngày 21/11/2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 8): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 8): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần Vinaconex 21  tại Văn bản số 145 CV/LD-BQLDA ngày 21/11/2019 và có 01 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


; ;