Banner chính

Danh sách các cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC

 

TT Tên người Năm sinh Kinh nghiệm công tác Đơn vị công tác Nội dung giám định Loại công trình
1 Vũ Duy Phan 1958 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố CTXD; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
2 Nguyễn Đức Thuận 1976 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố CTXD; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
3 Lê Hồng Phú 1986 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
4 Đào Văn Tiến 1976 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố CTXD; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
5 Nguyễn Hoàng Long 1964 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố CTXD; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
6 Nguyễn Thị Kim Oanh 1961 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
7 Nguyễn Thị Hồng Vân 1959 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng,
Công nghiệp
8 Đỗ Thị Hiền 1980 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
9 Phạm Văn Hiệp 1985 7 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng,
Công nghiệp
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
10 Vũ Quốc Tiệp 1985 7 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
11 Nguyễn Hồng Phong 1963 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
12 Lưu Thị Thu Thúy 1980 11 năm Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC -Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
-Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
13 Lê Anh Tuấn 1960 21 năm Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội -Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp
14 Phạm Hoàng Giang 1978 6 năm Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp
15 Phạm Đại Nghĩa 1979 6 năm Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội Chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD; Dân dụng, Công nghiệp
16 Nguyễn Huy Quang 1969 16 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO -GĐTP về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD;
-GĐTP về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình;
-GĐTP về chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD;
-GĐTP về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình;
-GĐTP về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, HTKT
17 Nguyễn Quang Long 1984 05 năm
(2012-2017)
Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
18 Phạm Tiến Quỳnh 1985 06 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
19 Dương Đình Huệ 1985 06 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
20 Lê Quang Tam 1978 11 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
21 Phạm Minh Thùy 1982 06 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
22 Nguyễn Hồng Quân 1976 08 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
23 Ngô Minh Tĩnh 1979 08 năm Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO

; ;