Banner chính

Danh sách các cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC

 

TT Tên người Năm sinh Giới tính Kinh nghiệm công tác Thông tin liên hệ Nội dung giám định Loại công trình
1 Vũ Duy Phan 1958 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
2 Đào Văn Tiến 1976 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
3 Nguyễn Đức Thuận 1976 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
4 Vũ Quốc Tiệp 1985 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
5 Lê Hồng Phú  1982 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
6 Nguyễn Thị Hồng Vân 1959 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
7 Nguyễn Thị Kim Oanh 1961 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát xây dựng công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
8 Lưu Thị Thu Thúy 1980 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát xây dựng công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
9 Nguyễn Hồng Phong 1963 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát xây dựng công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
10 Nguyễn Hoàng Long 1964 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
11 Đỗ Thị Hiền 1980 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
12 Phạm Văn Hiệp  1985 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
13 Thái Bá Hùng 1958 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
14 Nguyễn Thành Tuấn 1982 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
15 Bùi Thị Thanh Thảo 1989 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
16 Phạm Văn Khương 1985 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
17 Lê Quang Khoa  1978 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
18 Đinh Văn Hưng  1977 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
19 Vũ Mạnh Cường 1965 Nam 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
20 Nguyễn Thị Thắm  1989 Nữ 2014-2019 Công ty CP liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC
ĐT: 0243.766.2060 -0243.834.7591
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông,  NN&PTNT, HTKT
21 Lê Anh Tuấn 1960 Nam 1999-2019 Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội
Địa chỉ: số 38 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
-ĐT: 024.37335590
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan.
Dân dụng, Công nghiệp
Hạ tầng kỹ thuật
22 Phạm Hoàng Giang 1978 Nam 2014-2019
23 Phạm Đại Nghĩa 1979 Nam 2014-2019
24 Nguyễn Ngọc Tú 1974 Nam 2014-2019
25 Nguyễn Đức Thành 1965 Nam 2014-2019
26 Phùng Ánh Ngọc 1983 Nữ 2014-2019
27 Lại Đức Hùng 1982 Nam 2014-2019
28 Trịnh Hoài Nam 1975 Nam 2007-2019 Trung tâm Giám định chất lượng XD
ĐT: 090 322 0617
Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD. Dân dụng, Công nghiệp
Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, NN&PTNT, HTKT
29 Vũ Văn Thành 1965 Nam 2006-2019 Trung tâm Giám định chất lượng XD
ĐT: 090 322 0617
Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD. Dân dụng, Công nghiệp
Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, NN&PTNT, HTKT
30 Nguyễn Văn Chinh 1977 Nam 2014-2019 Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
ĐT: 024.2206 2429
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng, Công nghiệp
31 Đặng Quốc Sơn 1976 Nam 2013-2019 Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
ĐT: 024.2206 2429
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
NN&PTNT
32 Tạ Duy Nho 1983 Nam 2012-2019 Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
ĐT: 024.2206 2429
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Giao thông,
HTKT
33 Nguyễn Thị Nguyệt 1985 Nữ 2013-2019 Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
ĐT: 024.2206 2429
- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế công trình.
- Chất lượng bộ phận CTXD, công trình và sự cố CTXD.
- Chất lượng VLXD, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Dân dụng
34 Nguyễn Thu Lê 1982 Nữ 2015-2019 Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
ĐT: 024.2206 2429
Chi phí ĐTXD, giá trị công trình và các chi phí liên quan. Dân dụng
35 Lê Ngọc Quang 1967 Nam 2000-2019 Công  ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị& KĐXD-CONINCO
Địa chỉ: số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.38523706
-GĐTP về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư XD;
-GĐTP về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình;
-GĐTP về chất lượng bộ phận công trình XD, công trình XD và sự cố công trình XD;
-GĐTP về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình;
-GĐTP về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
Dân dụng,
Công nghiệp,
Giao thông, NN&PTNT,
HTKT
36 Nguyễn Huy Quang 1969 Nam 2000-2019
37 Nguyễn Quang Long 1984 Nam 2008-2019
38 Ngô Minh Tĩnh 1979 Nam 2005-2019
39 Đinh Văn Hồ 1979 Nam 2010-2019
40 Lê Quang Tam 1978 Nam 2005-2019
41 Trần Chiến Thắng 1978 Nam 2005-2019
42 Tạ Đức Hoàng 1979 Nam 2005-2019
43 Đào Việt Dũng 1970 Nam 2000-2019
44 Nguyễn Thị Lụa 1982 Nữ 2008-2019
45 Lê Ngọc Anh  1975 Nam 2005-2019
46 Phạm Minh Thùy 1982 Nam 2008-2019
47 Trần Rô Man 1980 Nam 2004-2019 Công ty CP Thế giới Kỹ thuật Miền Bắc Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, NN&PTNT, HTKT
48 Đặng Quang Tuấn 1982 Nam 2005-2019 Công ty CP Thế giới Kỹ thuật Miền Bắc Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, HTKT
49 Lê Quang Khánh 1989 Nam 2015-2019 Công ty CP Thế giới Kỹ thuật Miền Bắc Chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, NN&PTNT, HTKT

; ;