Banner chính

Hướng dẫn tạm thời thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

- Đối tượng: Công trình dân dụng, Nhà máy xi măng và Công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trưởng và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống sử dụng vốn khác xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2015

STT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế cơ sở

2

Lĩnh vực TTHC

 

Đầu tư xây dựng

 

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở Xây dựng: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ cở, thông báo phí) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng:

Số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo mẫu TĐ-TKCS-01).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (được lập theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng 2014);

- Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan:

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt phù hợp với bước thiết kế;

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được duyệt phù hợp với bước thiết kế;

+ Tài liệu khảo sát xây dựng phù hợp với bước thiết kế trình thẩm định.

+ Bản sao các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng.

+ Bảo sao hồ sơ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình;

+ Tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất được cấp có thẩm quyền cung cấp: Chỉ giới đường đỏ/Giấy phép quy hoạch/Quy hoạch tổng mặt bằng/Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

+ Văn bản góp ý về phòng chống cháy nổ của Cơ quan cảnh sát PCCC (nếu có).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

+ Các văn bản thông tin kỹ thuật chuyên ngành được cấp có chức năng cung cấp: Thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thông tin nguồn cấp nước; Thông tin về khả năng cung cấp điện, nguồn vốn đầu tư hệ thống đường dây trung áp và trạm biến thế; Thông tin về đấu nối hệ thống thoát nước; …

+ Đối với các dự án đầu tư về sản xuất kinh doanh nước sạch hoặc có hạng mục cấp nước, hạng mục cấp điện (trạm biến áp và đường dây nối từ mạng phân phối chung vào trạm biến áp): hồ sơ có văn bản thoả thuận của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn thống nhất về quy mô, phương án đầu tư, nguồn kinh phí xây dựng và quản lý khai thác (theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo mẫu TĐ-TKCS-01).

7

Thời hạn giải quyết

(dự kiến) 15 ngày làm việc hoặc theo quy định của Bộ Xây dựng

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

9

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ; các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế cơ sở được đóng dấu đã thẩm định

11

Phí, lệ phí

Có thu lệ phí (Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

12

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2014;

+ Luật bảo vệ môi trường 2014

+ Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013

+ Luật đầu tư công 2014;

+ Các văn bản Luật liên quan khác.

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

+ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Văn bản số 2241/BTC-CST ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia thiết kế cơ sở; Văn bản số 7117/BTC-CST ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính phí thẩm định dự án.

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

- Đối tượng: Công trình dân dụng, Nhà máy xi măng và Công trình hạ tầng kỹ thuật từ cấp II trở xuống thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách, xây dựng trên địa bàn Thành phố;

Công trình có quy mô từ cấp II trở xuống thuộc đối tượng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng, sử dụng vốn khác xây dựng trên địa bàn Thành phố

- Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2015

STT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

2

Lĩnh vực TTHC

 

Đầu tư xây dựng

 

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở Xây dựng: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc Thông báo kết quả thẩm định) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng:

Số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (theo mẫu TĐ-TKDT-01).

- Thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm: Phần thuyết minh, thiết kế, dự toán (được lập theo quy định tại Điều 80 của Luật Xây dựng 2014);

- Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan:

+ Tài liệu khảo sát xây dựng phù hợp với bước thiết kế trình thẩm định.

+ Bản sao các Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thuyết minh và bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Bảo sao hồ sơ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

+ Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng.

+ Hồ sơ thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

+ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).

- Lưu ý:

+ Trường hợp thiết kế cơ sở chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thì Chủ đầu tư cần nộp thêm các tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất được cấp có thẩm quyền cung cấp; Các văn bản thông tin kỹ thuật chuyên ngành được cấp có chức năng cung cấp.

+ Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Xây dựng 2014 mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định theo quy định tại điều 82 của Luật Xây dựng 2014.

+ Không yêu cầu trình thẩm định dự toán với công trình sử dụng vốn khác.

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc, 01 sao).

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (theo mẫu TĐ-TKDT-01).

7

Thời hạn giải quyết

(Dự kiến) 30 ngày làm việc hoặc theo quy định của Bộ Xây dựng

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

9

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

11

Phí, lệ phí

Có thu lệ phí (Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

12

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2014;

+ Luật bảo vệ môi trường 2014

+ Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013

+ Luật đầu tư công 2014;

+ Các văn bản Luật liên quan khác.

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

+ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2014 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

+ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

+ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Văn bản số 2241/BTC-CST ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia thiết kế cơ sở; Văn bản số 7117/BTC-CST ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính phí thẩm định dự án,

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC - DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

- Đối tượng: Công trình dân dụng, Nhà máy xi măng và Công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2015

 

STT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư xây dựng

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở Xây dựng: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc thông báo kết quả thẩm định, thông báo phí) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng:

Số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (theo mẫu TĐ-TKDT-03).

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (được lập theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng 2014);

- Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan:

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt;

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được duyệt;

+ Tài liệu khảo sát xây dựng;

+ Bản sao các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng;

+ Bảo sao hồ sơ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình;

+ Tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất được cấp có thẩm quyền cung cấp: Chỉ giới đường đỏ/Giấy phép quy hoạch/Quy hoạch tổng mặt bằng/Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

+ Hồ sơ thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy, chữa cháy của Cơ quan cảnh sát PCCC (nếu có).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

+ Các văn bản thông tin kỹ thuật chuyên ngành được cấp có chức năng cung cấp: Thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thông tin nguồn cấp nước; Thông tin về khả năng cung cấp điện, nguồn vốn đầu tư hệ thống đường dây trung áp và trạm biến thế; Thông tin về đấu nối hệ thống thoát nước; …

+ Đối với các dự án đầu tư về sản xuất kinh doanh nước sạch hoặc có hạng mục cấp nước, hạng mục cấp điện (trạm biến áp và đường dây nối từ mạng phân phối chung vào trạm biến áp): hồ sơ có văn bản thoả thuận của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn thống nhất về quy mô, phương án đầu tư, nguồn kinh phí xây dựng và quản lý khai thác (theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 01 bộ sao

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình thẩm định thiết kế thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (theo mẫu TĐ-TKDT-03).

7

Thời hạn giải quyết

(Dự kiến) 20 ngày làm việc hoặc theo quy định của Bộ Xây dựng

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

9

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ; các Sở, Ngành; UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.

11

Phí, lệ phí

Có thu lệ phí (Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

12

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2014;

+ Luật bảo vệ môi trường 2014

+ Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013

+ Luật đầu tư công 2014;

+ Các văn bản Luật liên quan khác.

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

+ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Văn bản số 2241/BTC-CST ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia thiết kế cơ sở; Văn bản số 7117/BTC-CST ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính phí thẩm định dự án.

File đính kèm : Phụ lục 


Tin cùng chuyên mục

; ;