Banner chính

Hướng dẫn về thủ tục, trình tự giải quyết tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố

HƯỚNG DẪN

Về thủ tục, trình tự giải quyết tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố

 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cung Trí thức Thành phố;

Căn cứ Công văn số 2656/UBND-XD ngày 16/4/2010 của UBND Thành phố: giao Sở Xây dựng bố trí các đơn vị sử dụng công trình Cung Trí thức Thành phố và xử lý các cơ sở cũ của các đơn vị được bố trí vào sử dụng tại Cung Trí thức Thành phố; giao Công ty TNHH 1 TV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận quản lý khai thác sử dụng Cung Trí thức Thành phố,

Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục, trình tự giải quyết tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố cho các tổ chức Hiệp hội, đoàn thể như sau:

1. Đối tượng được thuê sử dụng diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố là: các tổ chức hiệp hội, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (gọi chung là các Tổ chức) đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhu cầu sử dụng diện tích trụ sở làm việc tại Cung Trí thức Thành phố.

2. Điều kiện xét thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố:

- Các Tổ chức đã được UBND Thành phố cấp diện tích làm việc nhưng tự nguyện trả lại diện tích cũ;

- Các Tổ chức chưa được UBND Thành phố cấp, thuê trụ sở làm việc;

- Các Tổ chức có nội dung hoạt động đóng góp tích cực, thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô;

- Các Tổ chức có khả năng về tài chính để đảm bảo việc thanh toán chi phí thuê diện tích làm việc và chi trả phí cung cấp dịch vụ khác theo quy định;

- Các Tổ chức chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế về quản lý khai thác sử dụng Cung Trí thức Thành phố của Công ty TNHH 1TV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội là cơ quan được UBND Thành phố giao quyền quản lý khai thác vận hành toà nhà.

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố

- Công văn đề nghị của Tổ chức (nêu rõ hiện trạng, nguồn gốc trụ sở làm việc; đề xuất nhu cầu diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố; đề xuất phương án giải quyết cơ sở cũ sau khi tổ chức được bố trí trụ sở làm việc tại Cung Trí thức Thành phố (nếu có); cam kết về việc chấp hành quy chế quản lý sử dụng nhà, và khả năng tài chính, thanh toán các chi phí liên quan đến việc thuê sử dụng nhà; kèm theo Mẫu báo cáo về việc sử dụng trụ sở làm việc của đơn vị);

- Quyết định thành lập của Tổ chức (photo công chứng);

- Quyết định biên chế (nếu có) hoặc số cán bộ làm việc thường xuyên tại văn phòng của Tổ chức.

4. Trình tự xét giải quyết cho các Tổ chức thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố

- Việc công bố quỹ nhà làm việc tại Cung Trí thức Thành phố và hướng dẫn về thủ tục, trình tự giải quyết tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho các tổ chức thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố được công bố công khai trên website của Sở Xây dựng Hà Nội và báo Hà Nội mới trong 3 số liên tục để cho các Tổ chức được biết.

- Hồ sơ đề nghị thuê diện tích làm việc, các Tổ chức nộp tại Sở Xây dựng - 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.

- Hội đồng tham gia xét duyệt hồ sơ gồm có: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Văn phòng UBND Thành phố, Công ty TNHH 1TV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

- Trình tự xét duyệt: Căn cứ theo quỹ nhà làm việc tại Cung Trí thức Thành phố và hồ sơ đã tiếp nhận: Sở Xây dựng tập hợp, lên danh sách, để Hội đồng xét duyệt theo các tiêu chí quy định tại Mục 3 để lực chọn các Tổ chức đủ điều kiện được thuê diện tích. Căn cứ kết quả xét duyệt, Sở Xây dựng thay mặt Hội đồng trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

- Sau khi có quyết định của UBND Thành phố, Sở Xây dựng công bố danh sách các Tổ chức được thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức trên website của Sở Xây dựng và gửi thông báo đến các tổ chức được giải quyết thuê trụ sở làm việc tại Cung Trí thức Thành phố, để các Tổ chức liên hệ với Công ty TNHH 1TV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm các thủ tục thuê trụ sở theo quy định.

Bản hướng dẫn về thủ tục, trình tự giải quyết tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cho thuê diện tích làm việc tại Cung Trí thức Thành phố cho các tổ chức Hiệp hội, đoàn thể là cơ sở để các cơ quan liên quan thực hiện; trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần liên hệ với Sở Xây dựng để được xử lý kịp thời./.

 


Tin cùng chuyên mục

Thông báo cho các đối tượng thuộc diện GPMB để mua các căn hộ trong quỹ nhà 30%,50% do Thành phố điều tiết

Thông báo cho các đối tượng thuộc diện GPMB để mua các căn hộ trong quỹ nhà 30%,50% do Thành phố điều tiết
; ;