Banner chính

LAS-XD 1061

1. Quyết định ban hành : 233/QĐ-BXD; 407/QĐ-BXD

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Sông Đà Thăng Long

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 1061

5. Hiệu lực phép thử: 

    + Quyết định 233/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 26/5/2011 đến ngày 01/7/2019;

    + Quyết định 407/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 21/8/2014 đến ngày 01/7/2019.

6. Địa chỉ : L9 Khu đất đấu giá phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định 233/QĐ-BXD ngày 26/5/2011 và  Quyết định 407/QĐ-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Xây dựng)


; ;