Banner chính

LAS-XD 61

1. Quyết định ban hành : 279/QĐ-BXD

2. Đơn vị : Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình Hàng Không ADCC

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

4. Mã số : LAS-XD61

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 23/6/2016

6. Địa chỉ : Số 180, 182, 186 - Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 23/6/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;