Banner chính

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tại thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng đã dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tại thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng kính đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu dự thảo Quy định (Được đăng tải kèm theo), tham gia ý kiến góp ý để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh Quy định trình UBND Thành phố ban hành.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân gửi về:

- Địa chỉ: Phòng Cấp phép xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội, Khu liên cơ quan Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Địa chỉ thư điện tử: baocaosolieucpsxd@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.


Tin cùng chuyên mục
; ;