Banner chính

Sở Xây dựng niêm yết công khai 10 nội dung, yêu cầu của cán bộ, công chức khi tiếp công dân, tổ chức đến giao dịch hành chính

MƯỜI NỘI DUNG KHI TIẾP DÂN

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Bộ phận “ Một cửa” Sở Xây dựng đã niêm yết công khai 10 nội dung, yêu cầu của Cán bộ, công chức khi tiếp công dân, tổ chức đến giao dịch hành chính. Mục đích để nâng cao nhận thức cho Cán bộ, công chức và thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ, nếp sống văn hóa tại công sở.

Cùng với việc thực hiện tốt Kế hoạch này, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao vai trò làm gương cho cán bộ, công chức thực thi công vụ tiếp túc được thực hiện.


Tin cùng chuyên mục
; ;