Banner chính

Sở Xây dựng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/5/2021 Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 4339/SXD-TCCB về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Xây dựng Hà Nội (Có văn bản gửi kèm theo)


; ;