Banner chính

Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đợt II năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đợt II năm 2018

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tịa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ;

Căn cứ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc câp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Báo cáo kết quả thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt II/2018 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt II/2018 như sau : (có danh sách kèm theo)

Số thí sinh đạt yêu cầu cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản : 131 thí sinh

Số thí sinh không đạt yêu cầu : 52 thí sinh

Đề nghị Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết - Sở Xây dựng Hà Nội, 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng để nộp hồ sơ và bài thi cho các cá nhân đạt kết quả ; lập kế hoạch tổ chức thi lại cho các thí sinh không đạt yêu cầu và có đơn hoãn thi trình Sở Xây dựng phê duyệt.


Tin cùng chuyên mục
; ;