Banner chính

Thông báo về đường dây nóng của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý, giải quyết thông tin của các cá nhân, tổ chức liên quan đến xây dựng, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, sự cố liên quan đến các lĩnh vực của Ngành Xây dựng, như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 0246.2860555 để tiếp nhận, xử lý, giải quyết thông tin của các cá nhân, tổ chức liên quan đến xây dựng, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, sự cố liên quan đến các lĩnh vực của Ngành Xây dựng (Văn phòng Sở Xây dựng),

 2. Số điện thoại 0243.9785580 để  tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến lĩnh vực khiếu nại tố cáo. (Bộ phận tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Xây dựng).

3. Số điện thoại 0243.9747352 hoặc 0243.9783396 để tiếp nhận thông tin phản ánh đến thủ tục hành chính (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính)


Tin cùng chuyên mục
; ;