Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần Dự án ĐTXD nhà ở tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 (phần Dự án tại ô đất CT-01) thuộc Dự án GPMB khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm.

Ngày 13/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5059/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 (phần Dự án tại ô đất CT-01) thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sông Nhuệ với quy mô như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ Dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo các Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 802/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND Thành phố phê duyệt phương án đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất): 26.187m2.

b. Quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng mới công trình nhà ở tại ô đất CT-01, CT-02 và cây xanh tại ô đất CX-04 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm theo Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 802/QĐ-UBND ngày 18/02/2019, cụ thể:

- Diện tích các ô đất: 23.924m2 (trong đó: ô CT-01 có diện tích 10.923m2 và ô CT-02 có diện tích 13.001m2).

- Ô đất CT-01 có chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 10.923m2 (theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, diện tích ô đất là 10.901m2); diện tích xây dựng: 3.255m2; mật độ xây dựng: 29,9%; diện tích sàn xây dựng: 16.070m2; hệ số sử dụng đất: 1,5 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 191 người.

- Ô đất CT-02 có chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 13.001m2; diện tích xây dựng: 3.624m2; mật độ xây dựng 27,9%; diện tích sàn xây dựng: 17.588m2; hệ số sử dụng đất: 1,4 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 207 người.

- Ô đất CX-04 (có diện tích 2.263m2) để làm cây xanh (Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được duyệt, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý).

c. Tổng mức đầu tư (theo số liệu của Chủ đầu tư): khoảng 693.601.896.000 đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

2. Quy mô của phần Dự án chuyển nhượng (phần Dự án công trình nhà ở chung cư tại ô đất CT-01):

a. Diện tích khu đất: 10.923m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CR 545636 ngày 02/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

b. Vị trí khu đất: tại ô đất CT-01 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

c. Quy mô công trình: chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 10.923m2 (theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, diện tích ô đất là 10.901m2); diện tích xây dựng: 3.255m2; mật độ xây dựng: 29,9%; diện tích sàn xây dựng: 16.070m2; hệ số sử dụng đất: 1,5 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 191 người.

d. Tổng mức đầu tư của phần Dự án chuyển nhượng (theo kê khai của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng): khoảng 323.867.260.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

3. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần Dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.

B. Đối với việc chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 (phần Dự án tại ô đất CT-02) thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm:

I. Tiêu đề: Thông báo về việc chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 (phần Dự án tại ô đất CT-02) thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

II. Nội dung:

Ngày 13/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5057/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 (phần Dự án tại ô đất CT-02) thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La với quy mô như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ Dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo các Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 802/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND Thành phố phê duyệt phương án đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất): 26.187m2.

b. Quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng mới công trình nhà ở tại ô đất CT-01, CT-02 và cây xanh tại ô đất CX-04 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm theo Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 802/QĐ-UBND ngày 18/02/2019, cụ thể:

- Diện tích các ô đất: 23.924m2 (trong đó: ô CT-01 có diện tích 10.923m2 và ô CT-02 có diện tích 13.001m2).

- Ô đất CT-01 có chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 10.923m2 (theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, diện tích ô đất là 10.901m2); diện tích xây dựng: 3.255m2; mật độ xây dựng: 29,9%; diện tích sàn xây dựng: 16.070m2; hệ số sử dụng đất: 1,5 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 191 người.

- Ô đất CT-02 có chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 13.001m2; diện tích xây dựng: 3.624m2; mật độ xây dựng 27,9%; diện tích sàn xây dựng: 17.588m2; hệ số sử dụng đất: 1,4 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 207 người.

- Ô đất CX-04 (có diện tích 2.263m2) để làm cây xanh (Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được duyệt, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý).

c. Tổng mức đầu tư (theo số liệu của Chủ đầu tư): khoảng 693.601.896.000 đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

2. Quy mô của phần Dự án chuyển nhượng (phần Dự án công trình nhà ở chung cư tại ô đất CT-02):

a. Diện tích khu đất: 13.001m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CR 545636 ngày 02/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

b. Vị trí khu đất: tại ô đất CT-02 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

c. Quy mô công trình: chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 13.001m2; diện tích xây dựng: 3.624m2; mật độ xây dựng 27,9%; diện tích sàn xây dựng: 17.588m2; hệ số sử dụng đất: 1,4 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 207 người.

Đối với ô đất CX-04 (có diện tích 2.263m2) để làm cây xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

d. Tổng mức đầu tư của phần Dự án chuyển nhượng (theo kê khai của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng): khoảng 373.612.493.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng).

3. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần Dự án chuyển nhượng, ô đất CX-04 (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.

C. Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ô đất CT-03 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm:

I. Tiêu đề: Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ô đất CT-03 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

II. Nội dung:

Ngày 13/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5056/QĐ-UBND về việc cho phép cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ô đất CT-03 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sông Nhuệ với quy mô như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng của Dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo Quyết định số 6263/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất): 15.284m2.

b. Quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng mới công trình nhà ở tại ô đất CT-03 thuộc Dự án giải phóng mặt bằng khu đất hai bên đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm theo Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án tại ô đất CT-03 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 21/6/2018, số 6263/QĐ-UBND ngày 16/11/2018, cụ thể: ô đất CT-03 có chức năng đất ở chung cư; diện tích ô đất: 15.284m2; diện tích xây dựng: 5.232m2; mật độ xây dựng: 34,2%; diện tích sàn xây dựng: 24.664m2; hệ số sử dụng đất: 1,6 lần; tầng cao: 2-6 tầng; dân số: 284 người.

c. Tổng mức đầu tư (theo kê khai của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng): khoảng 471.522.519.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng).

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

2. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới Dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;