Banner chính

Thủ tục bàn giao tiếp nhận quỹ nhà ở phục vụ di dân Giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố

THỦ TỤC

BÀN GIAO TIẾP NHẬN QUỸ NHÀ Ở PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 

1.     Thẩm quyền: Sở Xây dựng Hà nội

2.     Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

2.1. Văn bản đề nghị bàn giao tiếp nhận của chủ đầu tư

2.2. Bản vẽ hoàn công (gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân).

2.3. Hồ sơ văn bản pháp lý (QĐ giao đất phê duyệt dự án các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vận hành.

2.4. Các biên bản nghiệm thu kết quả thử nghiệm các thiết bị trong công trình xây dựng .

2.5. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2.6. Bản chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cho phép đưa vào sử dụng.

2.7. Bản vẽ thể hiện diện tích sàn các căn hộ.

3.     Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

3.1. C¸c ngµy thø 2, thø 4, thø 6 trong tuÇn (trõ ngµy lÔ)

3.2. Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

3.3. Số ngày trả kết quả: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4.     Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ:

Không thu lệ phí

5.     Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005

Chính phủ

Nghị định 209/2004/N Đ-CP

Bộ

Không có

UBND Thành phố

Quyết định 140/2005/QĐ-UB ngày 20/9/2005

Sở chuyên ngành

 Quyết định 117/QĐTNMT&NĐ 29/1/2004

Đơn vị ban hành

Không có


; ;