Banner chính

Thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

THỦ TỤC

BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

1.     Thẩm quyền:

- Duyệt giá bán (4 thông số bán nhà) do Hội đồng bán nhà Thành Phố duyệt gồm các ngành: Sở Tài chính, Thuế, Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Sở Xây dựng thường trực, Chủ tịch hội đồng bán nhà  ký các Quyết Định duyệt 4 thông số.

- Sở Xây dựng thừa uỷ quyền của UBND Thành phố ký Quyết định duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho từng hộ dân mua nhà sau khi đã hoàn tất các thủ tục và nộp đủ nghĩa vụ tài chính.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

2.1. 03 đơn mua nhà (bản chính theo mẫu)

2.2. 03 bản sao Hộ khẩu pho to + bản chính đối chiếu.

2.3. Hợp đồng thuê nhà (bản gốc)+ 03 bản phô tô.

2.4. Giấy xác nhận bản chính chế độ miễn giảm tiền nhà, tiền sử dụng đất (nếu có).

2.5. Các giấy tờ khác: chứng tử, kết hôn, ly hôn (bản sao công chứng nếu cần); giấy tờ mua bán chuyển nhượng, hoạch định phân chia diện tích .. (bản chính nếu có)

Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã nhận chuyển nhượng hoặc được tặng, cho quyền thuê nhà ở (hợp đồng thuê nhà ở) thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (Sở Xây dựng) quản lý, cho thuê (kể cả nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao) được xét bán nhà ở và cấp GCN quyền sử dụng đất ở nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có việc làm ổn định tại Hà Nội theo Quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động liên quan, được tổ chức, đơn vị quản lý với sử dụng lao động xác nhận, có đúng BHXH đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị  mua nhà ở).

b) Không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của bản án hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc đối tượng nói trên khi làm thủ tục cần bổ sung thêm:

a) Giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị quản lý lao động v/v người xin mua nhà ở hiện đang công tác hoặc lao động, có đúng BHXH đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm xin mua nhà ở), kèm theo bản sao Sổ BHXH.

b) Bản sao Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (có thời hạn) hoặc Giấy xác nhận của công an phường xã, thị trấn nơi tạm trú v/v không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà nội theo quy định của bản án hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

2.     Thời gian h­ớng dẫn:

a.     Ngày trong tuần: thứ 3, thứ 5 ( trừ ngày lễ)

b.     Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

c.            Số ngày trả kết quả: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gồm:

- Trong 7 ngày làm việc, các Công ty nhận hồ sơ mua nhà đã đủ điều kiện của các hộ, xác định 4 thông số bán nhà.

- Trong 2 ngày làm việc, Tổ chuyên viên HĐBN Thành phố kiểm tra các thông số bán nhà do Công ty xác định (tại thực tế) ký xác nhận 4 thông số.

- Trong 4 ngày làm việc, Công ty, Chuyên viên Liên ngành Thành phố trình HĐBN Thành phố xét duyệt và ra Quyết định duyệt 4 thông số.

- Trong 7 ngày làm việc, Công ty đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất, kiểm tra bản vẽ diện tích nhà, căn cứ Quyết định duyệt 4 thông số tính giá bán nhà.

- Trong 6 ngày làm việc, Công ty ký Hợp đồng mua bán nhà với các hộ dân, h­ớng dẫn các hộ kiểm tra ký dự thảo Giấy chứng nhận và kê khai thuế tr­ớc bạ gửi  hồ sơ sang cơ quan Thuế.

- Trong 3 ngày làm việc, cơ quan Thuế kiểm tra hồ sơ ra thông báo các khoản thu.

- Trong 9 ngày làm việc, Công ty tổ chức cho các hộ dân nộp tiền vào Kho bạc, gửi bộ hồ sơ bán nhà, vẽ Giấy chứng nhận, lập tờ trình gửi Sở Xây dựng đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đã hoàn tất thủ tục mua nhà.

- Trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Công ty chuyển đến, Sở Xây dựng thẩm định ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận gửi trả GCN về Công ty.

- Trong 3 ngày làm việc, Công ty trả hết Giấy chứng nhận cho các hộ dân.

TT

Tên khoản, lệ phí

Đơn

vị tính

Đơn

giá

Cơ sở pháp lý

 

Lệ phí địa chính: Cấp

Lệ phí cấp GCNQSDĐ

 

25000 đồng

 

TT93/TT-BTC

 

TỔNG SỐ

 

25000 đồng

 

4. Cơ sở pháp lý

Luật và Pháp lệnh

- Luật Đất đai 1993, 2003; Luật Xây dựng 2003; Luật nhà ở 2006

Chính phủ

 

 

-Nghị định 61/CP ngŕy 5/7/1994 của CP về mua bán kinh doanh nhà ở.

- Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 và Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền SD đất.

- Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của TTCP về hồ trợ ng­ời có công víi cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của TTCP về giảm tiền mua nhà cho 1 số đối t­ợng khi mua nhà ở.

- Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 & Chỉ thị 43/2004/CT-TTg ngày 3/12/2004 của TT CPhủ.

- Công văn 1388/CV-TTg ngày 16/9/2005 của Thủ t­ớng Chính phủ về việc bán nhà.

- Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ

Bộ và cơ quan ngang Bộ

 

 

 

- Thông t­ 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 và Thông t­ 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất.

- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ TNMT về việc cấp GCN quyền SD đất

UBND Thành phố

- Quyết định 28/QĐ-UB ngày 6/1/1995 về khung giá bán nhà.

- Quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 về hệ số điều chỉnh khung giá (K) và Quyết định 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 về khung giá đất.

- Quyết định 38/2005/QĐ-UB ngŕy 29/3/2005 của UBNDTP ban hành Quy trỡnh bán nhà ở.

- Quyết định số 63/1999/QĐ-UB ngày 31/7/1999 và Quyết định 182/2004/QĐ-UB ngày 10/12/2004 về các điều kiện quy hoạch bán nhà.

- Quyết định 185/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004 về quy chế tiếp nhận nhà CQTQ.

- Quyết định 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 & Quyết định 143/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của UBND TP về việc chuyển nh­ợng Hợp đồng thuê nhà.

- Quyết định 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 về việc điều chỉnh hệ số (K) đất.

- Quyết định 172/2006/QĐ-UB ngày 20/9/2006 của UBND TP về bổ sung sửa đổi một số điều của Quy trình bán nhà số 38 ngày 29/3/2005.

Sở chuyên ngành

- Quyết định 287/QĐ-TNMT&NĐ ngŕy 24/5/2005 của Giám đốc Sở tŕi nguyên, môi trường và nhà đất về thủ tục, hồ sơ bán nhà.

- H­ớng dẫn 2094/NĐ-XD ngày 11/9/1996 của Sở Nhà đất về xác định hệ số điều chỉnh giá trị SD nhà nhiều tầng nhiều hộ.

- H­ớng dẫn 1077/HD-XD ngày 6/9/1996 của Sở XD về ph­ơng pháp xác định cấp nhà.

H­ớng dẫn 1708/HD-LĐTBXH-NĐ ngày 8/7/1998 về việc thực hiện QĐ1852.

- H­ớng dẫn 741/HD-LĐTBXH ngày 17/8/1999 h­ớng dẫn xác nhận ng­ời có công với CM theo QĐ118.

- Quyết định duyệt 4 thông số bán nhà của Sở.

- Quyết định cấp GCN quyền SD đất cho các hộ đã mua nhà Sở TNMT&NĐ.

Đơn vị ban hành

- CTy QL&PTN HN ký Hợp đồng mua bán nhà

- Kho bạc Nhà n­ớc TP và Chi cục Thuế thu tiền mua nhà và khoản lệ phí tr­ớc bạ và lệ phí địa chính.


; ;