Banner chính

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (QT-16)

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (QT-16).

1

Mục đích:

Thống nhất trình tự thực hiện việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2

Phạm vi:

Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III trong các lĩnh vực Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Quyết định số 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 08/BXD-HĐXD ngày 13/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

- Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của , UBND Thành phố Hà Nội về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

- Các văn bản quy định, hướng dẫn khác của Bộ Xây dựng và của UBND TP.

 

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính/ file chụp từ bản chính

Bản sao

 

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (Bản giấy hoặc tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính).

x

 

  • Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp (Bản giấy hoặc tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính);

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

x

 

  • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai (Bản giấy hoặc tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính).

x

 

  • 02 ảnh màu cỡ 4x6 có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 6 tháng (Bản giấy hoặc tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính).

x

 

3.3

Số lượng hồ sơ

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

20 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Giám định xây dựng

3.6

Lệ phí

300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Chi cục Giám định xây dựng; trực tuyến hoặc qua đường bưu điện

Cá nhân đề nghị thực hiện TTHC

Khi có nhu cầu

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày (hoặc thông báo qua email trong trường hợp gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến)

Bộ phận một cửa của Chi cục

Giờ hành chính/ (tiếp nhận 24h/24h nếu  gửi hồ sơ qua cổng DVC trực tuyến)

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (bằng bản giấy hoặc điện tử)

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do (hoặc thông báo qua email trong trường hợp gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến)

Bộ phận một cửa của Chi cục

Giờ hành chính/ (tiếp nhận 24h/24h nếu  gửi hồ sơ qua cổng DVC trực tuyến)

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (bằng bản giấy hoặc điện tử)

B3

- Bàn giao hồ sơ về Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

Chi cục Giám định xây dựng

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (bằng bản giấy hoặc điện tử)

B4

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

 

 

 

 

- Bộ phận sát hạch tiến hành thẩm định sơ bộ:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, Bộ phận sát hạch trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản (hoặc email) và nêu rõ lý do.

- Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ

Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

03 ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

(bằng bản giấy hoặc điện tử)

 

 

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Chi cục Giám định Xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TN&TKQ và gửi văn bản (hoặc email) xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần

Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

 

Văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả (bằng bản giấy hoặc điện tử)

 

 

Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành tổng hợp hồ sơ và trình Hội đồng họp xét duyệt theo quy chế hoạt động của Hội đồng

Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

 

 

B5

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hợp lệ, Hội đồng tiến hành họp đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể yêu cầu kiểm tra chi tiết về nội dung hồ sơ mà cá nhân đã kê khai. Việc yêu cầu kiểm tra được thông báo bằng văn bản hoặc email.

- Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Hội đồng xét duyệt.

a) Đối với hồ sơ được Hội đồng thống nhất xét duyệt:

- Sau khi có kết quả xét duyệt của Hội đồng, Bộ phận sát hạch - Chi cục GĐXD tiếp nhận kết quả, tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Ủy viên thường trực Hội đồng) danh sách và chuẩn bị cho công tác sát hạch cho những trường hợp được duyệt.

b) Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết/hồ sơ đã được tổ chức bổ sung một lần nhưng vẫn không hợp lệ/Hồ sơ không đạt do Hội đồng xét duyệt gửi lại: Bộ phận sát hạch - Chi cục GDXD báo cáo Chủ tịch Hội đồng (hoặc Ủy viên thường trực Hội đồng) để trả lại hồ sơ cho BPTN&TKQ kèm theo thông báo bằng văn bản (hoặc email) nêu rõ lý không đủ điều kiện giải quyết để BPTN&TKQ hướng dẫn, trả lại tổ chức.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

15 ngày

 

B6

  • Bộ phận sát hạch tiến hành các công tác chuẩn bị cho công tác sát hạch: lập lịch, tạo mã đề thi, ca thi, máy tính và cơ sở vật chất và thông báo cho các cá nhân thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch.
  • Tổ chức sát hạch cho các cá nhân theo danh sách được duyêt.

Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

30 ngày

 

B7

- Sau khi tổ chức sát hạch, Bộ phận sát hạch tổng hợp những trường hợp đạt. Lập danh sách trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt quyết định cấp chứng chỉ theo quy định đồng thời dự thảo văn bản trình Chủ tịch Hội đồng đề nghị cấp mã số gửi Bộ Xây dựng, gửi Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cho Bộ phận một cửa để kết thúc quá trình giải quyết hồ sơ, gửi Phòng Kế hoạch tổng hợp – Sở Xây dựng để đăng tải theo quy định cho các cá nhân có liên quan được biết.

  • Bộ phận sát hạch - Chi cục GĐXD phối hợp BPTN&TKQ để in, dán ảnh, đóng dấu  và trả chứng chỉ  cho cá nhân và thu lệ phí theo quy định.

Bộ phận sát hạch - Chi cục Giám định Xây dựng

06 ngày làm việc

 

4

Biểu mẫu

 

1.Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

2. Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

4. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

5. Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

6. Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

7. Văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

8. Văn bản xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận.

9. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

10. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

11. Chứng chỉ hành nghề HĐXD.

             

 


Tin cùng chuyên mục
; ;