Banner chính

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (QT-41)

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (QT-41).

1

Mục đích:

Quy định trình tự và cách thức thẩm định, cấp giấy chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và nâng cao hiệu suất, năng lực làm việc của công chức thuộc Sở Xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2

Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh do Thành phố quản lý (giao Sở Xây dựng quản lý)

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng chuyên môn được phân cấp quản lý, bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC và các phòng có liên quan thuộc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3

Nội dung quy trình:

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

- Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2005/TT-BXD;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 6470/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của sở Xây dựng Hà Nội;

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; (nêu rõ vị trí, địa điểm, chủng loại cây, kích thước và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh)

x

 

 

2. Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

x

 

 

3. Ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển; (thể hiện rõ hình dáng toàn bộ cây xanh và vị trí, tình trạng cây xanh thể hiện sự nguy hiểm)

x

 

 

4. Bản sao các Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu là Dự án)

 

x

 

5. Bản sao Bản vẽ mặt bằng thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đó thể hiện vị trí cây xanh nằm trong công trình xây dựng (nếu là Dự án)

 

x

 

6. Bản sao Văn bản chấp thuận đấu nối giao thông của cấp có thẩm quyền cho phép (nếu là đấu nối đường giao thông với đường của Thành phố, lối ra vào Dự án)

 

x

 

7. Bản sao Bản vẽ chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (nếu là đấu nối đường giao thông với đường của Thành phố, lối ra vào Dự án)

 

x

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

- 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị chặt cây thông thường (số lượng từ 10 cây trở xuống, không phải là cây quý hiếm, cây cổ thụ, không có biểu hiện phá hoại làm cây chết).

14 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đặc biệt sau:

+ Cây có biểu hiện bị phá hoại cần phải điều tra xác minh.

+ Dịch chuyển, chặt hạ cây với số lượng lớn hơn 10 cây (không bao gồm cây chết); cây quý hiếm (cây có nguồn gen đặc biệt và giá trị kinh tế cao đã được ghi tên vào sách đỏ Việt Nam phần thực vật theo Nghị định số  32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ); cây di sản, cây cổ thụ (cây có đường kính thân tại vị trí 1,3m lớn hơn 50cm; D1.3 >50cm) phải báo cáo UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận một cửa/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

3.7.1

Đối với trường hợp từ 10 cây trở xuống, không phải là cây quý hiếm, cây cổ thụ, không có biểu hiện phá hoại làm cây chết (07 ngày làm việc).

TT

Trình tự

Trách

nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Xây dựng; nộp trực tuyến hoặc qua qua bưu điện.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày; trước khi tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định Bộ phận một cửa phải hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định; tiếp nhận hồ sơ và và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

- Tiếp nhận trực tiếp;

- Hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến (hoặc thông báo qua email).

Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả - mẫu số 01/TT01/2018/VPCP

 

 

B3

Chuyển hồ sơ về Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng

0,25 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

 

B4

Phân công xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phòng xử lý.

Lãnh đạo Phòng HTKT

0,5 ngày làm việc

 

 

B5

Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thụ lý, thẩm định hồ sơ và thông báo với tổ công tác để tổ chức kiểm tra hiện trường:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, phòng Hạ tầng kỹ thuật trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản của Lãnh đạo phòng và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận một cửa. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng Hạ tầng kỹ thuật phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành, soạn thảo Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh (dự thảo).

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ phòng Hạ tầng kỹ thuật

 

- Bộ phận TN&TKQ

4,75 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

 

- Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả - mẫu số 04/TT01/2018/TT-VPCP

- Biên bản kiểm tra hiện trường, Dự thảo Giấy phép

 

 

 

B6

Trình dự thảo Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh cho Lãnh đạo Phòng xem xét:

- Nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký nháy vào GP dịch chuyển, chặt hạ cây xanh, trình Lãnh đạo Sở XD phê duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5, nêu rõ lý do.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ

- Lãnh đạo phòng Hạ tầng kỹ thuật

0,5 ngày làm việc

Giấy phép được lãnh đạo phòng chấp thuận

 

B7

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét, ký Giấy phép:

- Nếu đồng ý: Ký vào GP dịch chuyển, chặt hạ cây xanh

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Hạ tầng kỹ thuật xử lý, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5  ngày làm việc

Giấy phép được duyệt

 

B8

Hoàn thiện Giấy phép: Tiếp nhận Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh từ Lãnh đạo Sở Xây dựng, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy phép); Chuyển và bàn giao kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ và Bộ phận một cửa

0,5  ngày làm việc

- Giấy phép hoàn thiện

- Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

B9

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn

- Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

Giấy phép

 

B10

Thống kê và theo dõi hồ sơ:

- Bộ phận Một cửa có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng lưu hồ sơ và thống kê TTHC thực hiện.

- Chuyên viên UBND có trách nhiệm thống kê các TTHC.

- Sở Xây dựng (Bộ phận một cửa, phòng HTKT)

- Chuyên viên UBND

Giờ hành chính

- Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở)

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

- Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 

3.7.2

Đối với trường hợp trường hợp đặc biệt (14 ngày làm việc)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Xây dựng; nộp trực tuyến hoặc qua bưu điện.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày; trước khi tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định Bộ phận một cửa phải hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định; tiếp nhận hồ sơ và và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

- Tiếp nhận trực tiếp;

- Hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến (hoặc thông báo qua email).

Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả - mẫu số 01/TT01/2018/VPCP

 

 

B3

Chuyển hồ sơ về Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng

0,25 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

 

B4

Phân công xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phòng xử lý.

Lãnh đạo Phòng HTKT

0,5 ngày làm việc

 

 

B5

Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thụ lý, thẩm định hồ sơ và thông báo với tổ công tác để tổ chức kiểm tra hiện trường:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, phòng Hạ tầng kỹ thuật trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản của Lãnh đạo phòng và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận một cửa. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng Hạ tầng kỹ thuật phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành, soạn thảo Văn bản báo cáo UBND Thành phố về phương án xử lý cây bóng mát và Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh (dự thảo).

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ phòng Hạ tầng kỹ thuật

 

- Bộ phận TN&TKQ

06 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

 

- Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả - mẫu số 04/TT01/2018/TT-VPCP

- Biên bản kiểm tra hiện trường; Dự thảo báo cáo UBND Thành phố và dự thảo Giấy phép

 

 

 

B6

Đối với phương án xử lý cây bóng mát: Trình dự thảo Trình dự thảo Báo cáo UBND Thành phố về phương án xử lý cây bóng mát cho Lãnh đạo Phòng xem xét:

- Nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký nháy vào Báo cáo, trình Lãnh đạo Sở XD phê duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 5, nêu rõ lý do.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ

- Lãnh đạo phòng Hạ tầng kỹ thuật

0,5 ngày làm việc

Báo cáo UBND được lãnh đạo phòng chấp thuận

 

B7

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét, ký Báo cáo UBND Thành phố  về phương án xử lý cây bóng mát:

- Nếu đồng ý: Ký vào Báo cáo

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Hạ tầng kỹ thuật xử lý, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5  ngày làm việc

Báo cáo UBND được duyệt

 

B8

UBND Thành phố chấp thuận phương án xử lý cây bóng mát

UBND Thành phố

4,25 ngày làm việc

 

 

B9

- Trường hợp, Hồ sơ được UBND Thành phố chấp thuận, yêu cầu soạn Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh (dự thảo);

- Trường hợp, Hồ sơ không được UBND Thành phố chấp thuận: Trả lại hồ sơ về Bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản trả lại hồ sơ

 

 

B10

Đối với cấp phép: Trình dự thảo Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh cho Lãnh đạo Phòng xem xét:

- Nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký nháy vào Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh, trình Lãnh đạo Sở XD phê duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 9, nêu rõ lý do.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ

- Lãnh đạo phòng HTKT

0,5 ngày làm việc

Giấy phép được chấp thuận

 

B11

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét, ký Giấy phép:

- Nếu đồng ý: Ký vào Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Hạ tầng kỹ thuật xử lý, nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5  ngày làm việc

Giấy phép được duyệt

 

B12

Hoàn thiện Giấy phép: Tiếp nhận Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh từ Lãnh đạo Sở Xây dựng, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy phép); Chuyển và bàn giao kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ và Bộ phận một cửa

0,5  ngày làm việc

- Giấy phép hoàn thiện

- Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

B13

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn

- Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

Giấy phép

 

B14

Thống kê và theo dõi hồ sơ:

- Bộ phận Một cửa có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng lưu hồ sơ và thống kê TTHC thực hiện.

- Chuyên viên UBND có trách nhiệm thống kê các TTHC.

- Sở Xây dựng (Bộ phận một cửa, phòng HTKT

- Chuyên viên UBND

Giờ hành chính

- Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở)

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

- Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 

4

Biểu mẫu

 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh theo phụ lục 01 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ

 

2. Giấy phép - Phụ lục 02 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ

 

3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018, gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (được lưu tại phòng Chuyên môn);

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc;

-  Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.


Tin cùng chuyên mục
; ;