Banner chính

Thủ tục cấp phép dịch chuyển, thay thế, chặt cây, tỉa cành

THỦ TỤC

Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức,cơ quan, cá nhân.

 

1. Thủ tục: Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức,cơ quan, cá nhân.

Mã số: T-HNO-073613-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

- Ảnh mẫu (cỡ 10cm x15cm) chụp hiện trạng cây.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ                   

d. Thời hạn giải quyết:

- 08 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày tết, lễ)

- 15 ngày làm việc (nếu chặt cây quý hiếm; cây cổ thụ từ 50 năm trở lên; cây với số lượng lớn từ 10 cây trở lên) cần xin ý kiến UBND TP; cây có biểu hiện bị phá hoại cần phải điều tra xác minh.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý HT Môi trường và công trình ngầm - Sở Xây dựng Hà Nội.

d) Cơ quan phối hợp: Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh; Ban Quản  lý Hạ tầng đô thị và UBND phường (xã) sở tại đi kiểm tra cây.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây xanh - Ban hành tại Quyết định số 19/2010/QĐ - UBND ngày 14/5/2010 v/v ban hành quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên đại bàn thành phố Hà Nội.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2005/TT - BXD ngày 20/12/2005  của Bộ Xây dựng về việc quản lý cây xanh đô thị.

- Thông tư số 20/2009/TT - BXD ngày 30/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT - BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 19/2010/QĐ – UBND ngày 14/5/2010 v/v ban hành quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên đại bàn thành phố Hà Nội.

- Quy trình cấp phép chặt cây, tỉa cành, dịch chuyển cây xanh ngày 17/10/2009 (QT27)

       

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, CẮT TỈA,

DỊCH CHUYỂN CÂY XANH

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

 

1. Chủ đầu tư (hay người làm đơn):..........................................................................

      - Người đại diện:……………………………Chức vụ:………………………..

      - Địa chỉ:…………………………….........................................................

      - Phường(xã):…………………….....................................................................

      - Quận (huyện):…………………........ thành phố Hà Nội.

      - Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

2. Vị trí, địa điểm có cây đề nghị được cấp giấy phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển:

     - Vị trí, địa điểm có cây đề nghị cấp phép (tên phố, số nhà, quận huyện, mã số cây)……………………....................................................................

..................................................................................................

    - Số lượng cây đề nghị:…………………………………………………………...

3. Nội dung đề nghị được cấp giấy phép: Chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây.

- Chặt hạ:...............................................Lý do:.....................................................

- Đánh chuyển:..................................... Lý do:.....................................................

- Cắt tỉa:................................................ Lý do:..................................................... 

 

Hà nội, ngày…… tháng.....  năm .....

Chủ đầu tư (hay người làm đơn)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

2. Thủ tục: Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ cho thi công dự án, giải phóng mặt bằng xây dựng.

Mã số: T-HNO-073615-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị ( theo mẫu);

- Giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt dự án, bản vẽ mặt bằng thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đó thể hiện vị trí cây xanh nằm vào vị trí công trình;

- Ảnh mẫu (cỡ 10cm x15cm) chụp hiện trạng cây.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ                   

d. Thời gian giải quyết:

- 08 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày tết, lễ)

- 15 ngày làm việc (nếu chặt cây quý hiếm; cây cổ thụ từ 50 năm trở lên; cây với số lượng lớn từ 10 cây trở lên) cần xin ý kiến UBND TP; cây có biểu hiện bị phá hoại cần phải điều tra xác minh.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm - Sở Xây dựng Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh, Ban Quản lý hạ tầng đô thị và UBND phường (xã) sở tại đi kiểm tra cây.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây xanh - Ban hành tại Quyết định số 19/2010/QĐ - UBND ngày 14/5/2010 v/v ban hành quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên đại bàn thành phố Hà Nội.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2005/TT - BXD ngày 20/12/2005  của Bộ Xây dựng về việc quản lý cây xanh đô thị.

- Thông tư số 20/2009/TT - BXD ngày 30/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT - BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 v/v ban hành quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên đại bàn thành phố Hà Nội.

- Quy trình cấp phép chặt cây, tỉa cành, dịch chuyển cây xanh ngày 17/10/2009 (QT27)

 

 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, CẮT TỈA,

DỊCH CHUYỂN CÂY XANH

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

 

1. Chủ đầu tư (hay người làm đơn):..........................................................................

      - Người đại diện:……………………………Chức vụ:………………………..

      - Địa chỉ:……………………………...........................................................

      - Phường(xã):…………………….....................................................................

      - Quận (huyện):…………………........ thành phố Hà Nội.

      - Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

2. Vị trí, địa điểm có cây đề nghị được cấp giấy phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển:

     - Vị trí, địa điểm có cây đề nghị cấp phép (tên phố, số nhà, quận huyện, mã số cây)…………………….....................................................................

.................................................................................................

    - Số lượng cây đề nghị:…………………………………………………………...

3. Nội dung đề nghị được cấp giấy phép: Chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây.

- Chặt hạ:...............................................Lý do:.....................................................

- Đánh chuyển:..................................... Lý do:.....................................................

- Cắt tỉa:................................................ Lý do:..................................................... 

 

Hà nội, ngày…… tháng.....  năm .....

Chủ đầu tư (hay người làm đơn)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


; ;