Banner chính

Thủ tục chuyển đổi công năng sử dụng nhà thuê của Nhà nước

THỦ TỤC

CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG NHÀ THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC

 

1.     Thẩm quyền: UBND Thành phố

2.     Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

2.1. Công văn của đơn vị (gốc);

2.2. Hợp đồng thuê nhà (foto); Hợp đồng thuê đất (foto)

2.3. Bản vẽ hiện trạng thuª đất (gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân);

2.4. Giấy phép kinh doanh và Quyết định thành lập doanh nghiệp (sao công chứng).

3.     Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

a. C¸c ngµy thø 2, thø 4, thø 6 trong tuÇn (trõ ngµy lÔ)

b. Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

c. Số ngày trả kết quả: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời gian giải quyết tại UBND Thành phố)

4.     Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ: không thu lệ phí

5.     Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

Luật Đất đai 2003

Chính phủ

Không có

Bộ và cơ quan ngang Bộ

Không có

UBND Thành phố

Quyết định 49/2001/QĐ-UB ngày 4/7/201

Vănbản 1235/UB-NNĐC ngày 24/4/2003

Sở chuyên ngành

Quyết định 117/QĐTNMT&NĐ 29/1/2004

Đơn vị ban hành

Không có


; ;