Banner chính

Thủ tục hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở

Thủ tục: Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng)

Mã số: T-HNO-073690-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Đối tượng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội (cán bộ tiếp nhận hồ sơ nếu đầy đủ thủ tục theo quy định thì viết giấy Biên nhận hồ sơ giao đối tượng): 1 ngày

- Ban 61CP - Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng; Tổng hợp, tổ chức Liên ngành Thành phố xét duyệt hồ sơ: 10 ngày

          - Liên ngành ký trình UBND TP: 15 ngày

          - Sau khi có Quyết định duyệt danh sách hỗ trợ của UBND Thành phố, Ban 61CP bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng: 1 ngày

          - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng thông báo cho đối tượng đến nhận séc: 2 ngày

 - Đối tượng được hỗ trợ đến nhận séc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội; Đối tượng được hỗ trợ đến Kho bạc TP nhận tiền mặt: 1 ngày

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị (Theo mẫu)

- Hộ khẩu (photocopy, có bản chính để đối chiếu)

- Giấy tờ nhà (photoocopy)

- Giấy xác nhận (bản chính) do Sở LĐTB&XH cấp

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban 61CP - Sở Xây dựng Hà Nội

- Cơ quan phối hợp: Sở LĐTBXH, Sở Tài chính.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

h. Lệ phí:

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở ban hành kèm theo Hướng dẫn số 5946/HDLN ngày 30/11/2007 của Liên ngành.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ Tiền khởi nghĩa không ở thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở.

l. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở.

- Văn bản số 1787/BXD-QLN ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Văn bản số 5235/UBND-ĐCNN ngày 25/9/2007 của UBND Thành phố.

File đính kèm : Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở


; ;