Banner chinh (tet)

Thủ tục thẩm định để chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội có số lượng nhà ở từ 500 – 2.500 căn thuộc thẩm quyền CTĐT của UBND TP.

THỦ TỤC

Thẩm định để chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội có số lượng nhà ở từ 500 – 2.500 căn thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Thành phố (Trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư).

 

 

1.  Thành phần hồ sơ:

1.1. Giấy giới thiệu (bản chính).

1.2. Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở - bản chính.

1.3. Văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận Chủ đầu tư nghiên cứu lập và thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại (bản sao hợp lệ).

1.4. Hồ sơ Dự án phát triển nhà ở:

a) Thuyết minh Dự án (có phân tích cụ thể về cơ sở pháp lý và chi tiết các nội dung theo Tờ trình của Chủ đầu tư - bản chính);

b) Tài liệu và bản vẽ về quy hoạch của Dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định (bản sao hợp lệ);

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam), quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác (bản sao hợp lệ);

d) Tài liệu báo cáo năng lực tài chính (bản sao hợp lệ) gồm:

- Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của Chủ đầu tư được đầu tư vào dự án đảm bảo theo quy định hoặc Báo cáo tài chính năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định;

- Văn bản của các tổ chức tham gia góp vốn, cho vay đối với dự án (nếu có);

- Văn bản cam kết của Chủ đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang quá trình giải thể, không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, không trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Danh mục các dự án Chủ đầu tư đang thực hiện kèm theo các thông tin về thời hạn khởi công, hoàn thành, mức vốn đầu tư (trong đó chia ra: vốn thuộc sở hữu của Chủ đầu tư tham gia đầu tư dự án, các nguồn vốn khác);

e) Các tài liệu pháp lý có liên quan đến đất đai của Dự án, các thông tin và đề xuất khác của Chủ đầu tư liên quan đến dự án (bản sao hợp lệ).

2.  Số lượng hồ sơ: gồm 02 bộ chính và tối thiểu 10 bộ sao phô tô để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan (Số lượng cụ thể tùy thuộc vào đặc thù của từng dự án).

3.  Thời gian giải quyết: tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời gian kiểm tra, lấy ý kiến tham gia góp ý với hồ sơ và tổng hợp trình UBND Thành phố: tối đa 25 ngày làm việc (thời gian lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ).

- Thời gian UBND Thành phố xem xét, chấp thuận đầu tư: Theo quy chế làm việc của UBND Thành phố.

4.  Phí, lệ phí: Không.

5.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Trường hợp cần báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố để xin ý kiến Thành ủy Hà Nội thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy để Thành phố có cơ sở chấp thuận đầu tư Dự án (thời gian trên chưa tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

- Trường hợp Dự án phát triển Khu nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội có mục đích đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội, công trình nhà ở và các công trình kiến trúc khác thuộc phạm vi dự án (trừ dự án phát triển khu nhà ở là dự án cấp 2 thuộc dự án khu đô thị mới) thì thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án theo quy định hiện hành của UBND Thành phố.

6.  Trình tự thực hiện:

6.1. Tiếp nhận Hồ sơ: BPMC kiểm tra “Danh mục HS” (chỉ kiểm tra số lượng, loại HS, không kiểm tra nội dung), cụ thể:

        - Trường hợp thành phần HS đảm bảo thì tiếp nhận HS, ghi “Phiếu giao nhậnHS và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC”; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở trước khi chuyển cho phòng PTN kèm theo “Phiếu xử lý HS”.

- Trường hợp thành phần HS không đảm bảo thì hướng dẫn cụ thể để CĐThoàn thiện.

Thời hạn: 01 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

6.2. Kiểm tra CLHS: Sau khi tiếp nhận HS từ BPMC và có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng PTN trực tiếp theo dõi hoặc giao Phó phòng theo dõi HS và phân công CB thụ lý tại Phiếu phân công theo dõi, thụ lý HS. CB thụ lý kiểm tra CLHS và ghi Phiếu kiểm tra CLHS, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng, Phó phòng theo dõi.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận nhưng cần bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận: CB thụ lý soạn thảo văn bản của Sở yêu cầu CĐT bổ sung, hoàn thiện HS 1 lần, báo cáo Trưởng phòng, Phó phòng theo dõi để xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành; chuyển BPMC để phối hợp với VT Sở phô tô, đóng dấu và gửi cho CĐT, BPMC, phòng PTN để theo dõi tiếp nhận HS.

Sau khi CĐT hoàn chỉnh HS, BPMC tiếp nhận HS đủ điều kiện và thống nhất với CĐT những nội dung điều chỉnh trong Sổ theo dõi, tiếp nhận giải quyết TTHC trong “Phiếu giao nhận HS và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC”và chuyển đến phòng PTN để tiếp nhận, giải quyết HS.

Thời hạn: 06 ngày làm việc (Thời gian trên và thời gian CĐT bổ sung, hoàn thiện HS không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

- Trường hợp HS đủ điều kiện: Thực hiện các bước 6.3, 6.4.

          6.3. Lấy ý kiến tham gia với HS (trường hợp HS đủ điều kiện): CB thụ lý soạn thảo văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó phòng theo dõi, Trưởng phòng:

- Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản của Sở để gửi các cơ quan lấy ý kiến tham gia góp ý với HS;

- Văn bản của phòng PTN để gửi các phòng chuyên môn thuộc Sở lấy ý kiến tham gia góp ý với HS;

Thời gian thực hiện: tối đa 3 ngày làm việc.

Thời gian lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HS; Thời gian lấy ý kiến tham gia góp ý của các phòng chuyên môn thuộc Sở: tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HS.

        6.4. Tổng hợp ý kiến tham gia với HS: CB thụ lý nghiên cứu HS, tổng hợp ý kiến tham gia với HS của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

        Thời gian thực hiện: tối đa 02 ngày làm việc.

        - Trường hợp chưa nhận đủ ý kiến tham gia với HS của các cơ quan, đơn vị có liên quan để có cơ sở trình UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA thì lấy ý kiến tham gia lần 2 của các cơ quan, đơn vị có liên quan với lưu ý thời gian tham gia góp ý lần 2 tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HS (thời gian dự thảo, trình duyệt văn bản và thời gian các cơ quan tham gia góp ý lần 2 không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC - Trường hợp quá thời hạn trên, nếu cơ quan trên không có ý kiến trả lời thì Sở sẽ thực hiện việc thẩm tra trình UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA theo quy định và xem như cơ quan đó đã đồng ý, chịu trách nhiệm trước Thành phố về lĩnh vực quản lý của cơ quan đó).

        - Trường hợp HS chưa đủ cơ sở để trình UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA thì thực hiện theo các bước 6.5, 6.6, 6.7.

- Trường hợp HS đủ cơ sở để trình UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA thì thực hiện theo bước 6.8.

          6.5. Thông báo việc giải quyết HS: Trường hợp HS chưa đủ cơ sở để trình UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA thì CB thụ lý soạn thảo Thông báo việc giải quyết HS (BM.37.08), trong đó tổng hợp ý kiến yêu cầu bổ sung, giải trình HS của Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi lấy ý kiến, báo cáo Phó phòng theo dõi, Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển BPMC để phối hợp VT Sở phô tô, lấy dấu và gửi cho CĐT; (thời hạn: 02 ngày làm việc sau khi nhận đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thời gian này và thời gian CĐT hoàn chỉnh HS không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

        6.6. Tiếp nhận HS hợp lệ: BPMC tiếp nhận HS hợp lệ từ CĐT, thống nhất các nội dung điều chỉnh và ghi bổ sung vào Sổ theo dõi, tiếp nhận giải quyết TTHC trong “Phiếu giao nhận HS và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC” và chuyển phòng PTN theo Phiếu giao nhận HS để kiểm tra CLHS (thời hạn: 01 ngày làm việc - không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

        6.7. Kiểm tra CLHS hợp lệ: CB thụ lý nghiên cứu, kiểm tra CLHS:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ (chưa thực hiện theo đúng Thông báo việc giải quyết HS): CB thụ lý soạn thảo văn bản của Sở yêu cầu CĐT bổ sung, hoàn thiện HS, báo cáo Phó phòng theo dõi, Trưởng phòng để xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển BPMC để phối hợp VT Sở phô tô, đóng dấu và gửi cho CĐT, BPMC, phòng PTN để theo dõi tiếp nhận HS.

Thời hạn: 06 ngày làm việc (Thời gian này và thời gian CĐT bổ sung, hoàn thiện HS không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

- Trường hợp HS hợp lệ: Thực hiện theo bước 6.8.

        6.8. Soạn thảo, duyệt Tờ trình đề nghị CTĐTDA, dự thảo văn bản CTĐTDA của UBND Thành phố:

a. Công tác soạn thảo: CB thụ lý soạn thảo Tờ trình đề nghị CTĐTDA và dự thảo văn bản CTĐTDA của UBND Thành phố, báo cáo Phó phòng theo dõi, Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Thời gian thực hiện: tối đa 02 ngày làm việc.

a.   Duyệt: Lãnh đạo Sở xem xét Tờ trình đề nghị CTĐTDA và dự thảo văn bản CTĐTDA của UBND Thành phố:

- Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung thì chuyển phòng PTN để hoàn thiện trước khi trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

- Trường hợp Lãnh đạo Sở ký duyệt, CB thụ lý phối hợp BPMC, VT Sở để phô tô, lấy dấu Tờ trình, tổng hợp HS và trình gửi UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện đối với các trường hợp trên: tối đa 02 ngày làm việc.

- Trường hợp cần báo cáo lấy ý kiến của tập thể Lãnh đạo Sở thì Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách xếp lịch và có ý kiến chỉ đạo để Trưởng phòng PTN chuẩn bị nội dung báo cáo trước khi ký duyệt (Thời gian thực hiện không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).

        6.9. Trình UBND Thành phố CTĐTDA: CB thụ lý chuẩn bị HS, báo cáo Phó phòng theo dõi, Trưởng phòng kiểm tra trước khi chuyển BPMC, VT Sở trình gửi UBND Thành phố xem xét, CTĐTDA với thời gian giải quyết theo TTHC.

Thời gian thực hiện: tối đa 01 ngày làm việc.

        6.10. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận VT Sở tiếp nhận Văn bản CTĐTDA của UBND Thành phố và chuyển đến Lãnh đạo Sở xử lý văn bản đến; sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Sở, VT Sở chuyển 01 văn bản CTĐTDA đến phòng PTN để lưu trữ, chuyển 01 văn bản đến BPMC để thông báo, trả KQ và hoàn thiện các nội dung khác trong Sổ theo dõi, tiếp nhận giải quyết TTHC trong “Phiếu giao nhận HS và hẹn trả KQ giải quyết TTHC” với CĐT.

Trường hợp CĐT nhận KQ giải quyết TTHC qua đường văn thư thì chủ động liên hệ với BPMC để kết thúc việc tiếp nhận, trả KQ theo quy định trên.

Thời hạn: 01 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết theo TTHC).


; ;