Banner chính

Thủ tục thẩm định dự án Khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

THỦ TỤC

Thẩm định dự án Khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

a. Trình tự thực hiện:

Việc giải quyết TTHC của Sở được thực hiện theo quy trình (tạm thời) như sau:

- Đại diện tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC bàn giao hồ sơ cho Phòng Thẩm định.

- Phòng Thẩm định thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình: Lấy ý kiến các phòng, các cơ quan liên quan, tổng hợp ý kiến, ra văn bản thông báo ý kiến thẩm định, giao cho Chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Soạn thảo BCTĐ của Sở và trình ký Quyết định cho phép đầu tư của UBND Thành phố hoặc Tờ trình đề nghị cho phép đầu tư của UBND Thành phố (đối với các dự án thuộc thẩm quyền xem xét cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).

- Làm thủ tục phát hành đồng thời lập biểu tính toán phí thẩm định, giao cho Văn phòng Sở để thực hiện việc thu phí thẩm định trước khi trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi Quyết định cho các cơ quan ghi trên Quyết định.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận “1cửa” của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin phép đầu tư  (theo mẫu BMKĐT-SXD-07);

- Các văn bản pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới hoặc Quyết định chỉ định nhà đầu tư của UBND Thành phố.

+ Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ trì thiết kế cơ sở các bộ môn (bản sao có công chứng).

+ Các văn bản liên quan khác.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án đầu tư: Gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở lập theo hướng dẫn tạiBMKĐT-SXD-11

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc và các bộ sao để gửi lấy ý kiến thẩm định

d. Thời gian giải quyết:

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian xem xét, cho phép đầu tư không quá 20 ngày làm việc. Đối với dự án có quy mô 200ha trở lên thì thời gian xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư là 15 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố hoặc Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành (nếu cần).

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính (Quyết định cho phép đầu tư)             

h. Lệ phí: Tạm thu lệ phí thẩm định theo mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính, trong đó chỉ xác định tổng mức đầu tư của phần xây dựng HTKT của dự án.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: BMKĐT-SXD-07: TỜ TRÌNH Xin phép đầu tư dự án Khu đô thị mới ……………………

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.

- Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội.

Các quy định khác có liên quan của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ ...

 

 

                                                                                 BMKĐT-SXD-07

Chủ đầu tư: ……               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   …, ngày……tháng……năm ……

TỜ TRÌNH

Xin phép đầu tư dự án Khu đô thị mới ……………………

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) ;

                   (cơ quan thẩm định dự án khu đô thị mới)

 

- Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; Luật đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 02/2006-NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu đô thị mới; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan

……… (tên chủ đầu tư) ….. trình ….(cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) cho phép đầu tư dự án KĐTM (tên dự án), với các nội dung sau:

1.      Tên dự án:

2.      Chủ đầu tư:

3.      Địa điểm:

4.      Ranh giới:

5.      Diện tích chiếm đất:

6.      Mục tiêu đầu tư:

7.      Nội dung đầu tư:

8.      Hình thức đầu tư;

9.      Tổng mức đầu tư:

10. Nguồn vốn đầu tư

11. Thời gian thực hiện:

12.  Phân giai đoạn đầu tư:

13.  Phương thức giao đất:

14.  Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:

15.  Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

16.  Các nội dung khác:

17. Kết luận:

….(chủ đầu tư)….trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư dự án KĐTM này.

Nơi nhận                                                                   Chủ đầu tư

- Như trên                                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu


Tin cùng chuyên mục

; ;