Banner chính

Thủ tục thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội

THỦ TỤC

Thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội

a. Trình tự thực hiện:

Việc giải quyết TTHC của Sở được thực hiện theo quy trình (tạm thời) như sau:

- Đại diện tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC bàn giao hồ sơ cho Phòng Thẩm định.

- Phòng Thẩm định thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình: Lấy ý kiến các phòng, các cơ quan liên quan, tổng hợp ý kiến, ra văn bản thông báo ý kiến TĐ, giao cho Chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Soạn thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của phòng TĐ và trình ký QĐ phê duyệt của Sở (đối với các dự án đầu tư được uỷ quyền) hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của Sở và Quyết định phê duyệt của của UBND Thành phố (đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP)

- Làm thủ tục phát hành đồng thời lập biểu tính toán phí thẩm định, giao cho Văn phòng Sở để thực hiện việc thu phí thẩm định trước khi trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi QĐ cho các cơ quan ghi trên QĐ.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận “1cửa” của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị, thẩm định và phê duyệt  (theo mẫu BM-SXD-08)

- Các văn bản pháp lý:

+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án.

+ Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ trì thiết kế cơ sở các bộ môn (bản sao có công chứng).

+ Các văn bản, thông tin liên quan đến quy hoạch ngành (nếu có).

+ Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư (nếu có).

+ Các văn bản, thông tin về: quy hoạch xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, các số liệu HTKT và các văn bản liên quan khác.

+ Các văn bản, thông tin đến nguồn cấp điện, thông tin liên lạc, nguồn cấp nước, hướng thoát nước.

+ Phương án tổng thể bồi thường GPMB, tái định cư (nếu có).

+ Ý kiến thẩm định của tổ chức cho vay vốn đầu tư (đối với các dự án sử dụng một phần vốn vay) về khả năng cung cấp vốn và kiến nghị phương thức quản lý dự án.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các dự án phải đánh giá tác động môi trường theo Luật Môi trường, nếu có).

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có).

- Dự án đầu tư: Gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở lập theo hướng dẫn tại BM-SXD-13

* Số lượng hồ sơ: 09 bộ gốc (hoặc 01 bộ gốc và 08 bộ sao). (có thể nghiên cứu cụ thể đối với từng dự án).

d. Thời gian giải quyết:

Thời gian thẩm định dự án không quá 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Xây dựng (Đối với các dự án đầu tư được uỷ quyền)

- UBND Thành phố (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố)

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hà Nội.

            - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành (nếu cần).        

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư)             

h. Lệ phí: Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo mức thu quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: BMKĐT-SXD-08: TỜ TRÌNH Đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu nhà ở (hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập) …………..

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về QLDA đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội.

Các quy định khác có liên quan của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ ...

 

BM-SXD-08

 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ­..................

    Số:.......

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   .........., ngày...... tháng....... năm......

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu nhà ở

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)...............

               Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..

- Căn cứ Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan…..

Chủ đầu t­ư (tên chủ đầu tư)……....trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án (tên dự án)........ với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)……:

2. Tên chủ đầu t­ư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Mật độ xây dựng:

11. Quy mô dân số:

12. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án:

13. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:

- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng....... m2

- Nhà ở riêng lẻ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2

- Căn hộ chung cư:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2

14. Đối tượng được thuê:

15. Giá cho thuê:

16. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

17. Tổng mức đầu t­ư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:         

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

18. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

19. Phương án quản lý, vận hành nhà ở:

20. Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ đầu tư:

21. Các đề xuất của chủ đầu tư:

22. Kết luận:

Chủ đầu tư­......... trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (huyện...).......tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở (tên dự án).......................

Nơi nhận:

- Như­ trên,

- Lư­u...

Chủ đầu t­ư 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tin cùng chuyên mục

; ;