Banner chính

Văn bản số 7947/SXD-TTr ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố


; ;